ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานด้านการบัญชีนำเสนอต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในการรับเงินและเช็คให้กับ Supplier พร้อมบันทึกอุปกรณ์ต่างๆในคลังสินค้า
 • จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับที่พักและการเดินทางสำหรับงานอีเวนต์ทั้งในและนอกบริษัท
 • จัดเตรียมงบประมาณสำหรับโปรเจกต์
 • จัดเตรียมเอกสารทางการเงินต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายการบัญชีทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากมีวุฒิปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • สามารถรับมือกับงานที่มีหลายขั้นตอนและซับซ้อนได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำงานกับระบบ Jenkins
 • ทดสอบระบบ
 • สร้าง Debian Package
 • ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ
 • วิเคราะห์ระบบ

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ในการดูแลระบบ IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคุ้นเคยกับระบบ Jenkins, VM, AMZ Cloud Service, Docker
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบ Linux และ Unix
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
 • หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
  • มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ Software Developer
  • สามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลได้
  • ชอบแก้ไขปัญหา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ค้นคว้าและพัฒนาระบบประมวลผลภาพ การถ่ายทอดวิดีโอในเครือข่าย การทำ Multi-threading Synchronization สำหรับระบบประมวลผลวิดีโออัจฉริยะ
 • ค้นคว้าและพัฒนาระบบ Machine Learning สำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ
 • พัฒนาระบบประมวลผลภาพและวิดีโอสำหรับการจราจร เช่น ระบบตรวจจับการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ระบบตรวจการขับขี่รถเร็วเกินกำหนด ระบบตรวจจับการขับฝ่าไฟแดง และระบบติดตามรถยนต์
 • พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อยกระดับความปลอดภัย เช่น ระบบตรวจจับใบหน้าและยานพาหนะ รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ระบบตรวจสอบและระบุข้อมูลของผลไม้ แมลง และโรคพืชต่างๆ
 • สร้าง วิเคราะห์ และนำอัลกอริทึงภาษา C++ ไปปรับใช้
 • ปรับปรุง Source Code ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu
 • ตรวจสอบและแก้ไขบั๊กในระบบ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบประมวลผลภาพ, Machine Learning, การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น, ภาษา C/C++, OpenGL, MATLAB, Octave, SVN, Git, Shell script, Arduino, ภาษา C บนระบบ ARM-Cortex
 • สามารถติดตั้งอัลกอริทึมของระบบประมวลผลภาพและ Machine Learning ได้
 • สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Ruby on Rails หรือการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานติดตั้งกล้องเดินสาย LAN และระบบไฟฟ้า ทั้งในและนอกตัวอาคาร
 • งานตรวจสอบสายสัญญาณและสายไฟ
 • รับผิดชอบงานช่างเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีมติดตั้งระบบ
 • ให้คำปรึกษาแนะนําเทคนิคการติดตั้งซ่อมและติดตามผลการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย

 • วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • ชอบงานสนาม รักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีและพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (คลองหนึ่ง ปทุมธานี)

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • ประกันสังคม

คุณสมบัติ

 • มีทัศนคติดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงภาษาและ Platform ต่างๆ เช่น Ruby on Rails, NodeJS, Python, PHP, .NET
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล RDBMS (SQL)
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML และ CSS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ UNIX Command Line
 • สามารถใช้งานโปรแกรม ภาษา และระบบใหม่ๆได้
 • ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความสนใจในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Ruby on Rails จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • พบปะลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ นําเสนอสินค้าและสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสร้างฐานลูกค้า
 • รับผิดชอบในเรื่องยอดขาย (Quota) ในแต่ละไตรมาสและรักษายอดขายอย่างต่อเนื่องในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองดูแลอยู่
 • วางแผนการขาย จัดทำแผนการขายประจำสัปดาห์/เดือน รักษาผลกำไรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ประสานงานเพื่อวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา
 • จัดทำใบเสนอราคา ติดตามผลการสั่ง ซื้อและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
 • จัดทำรายงานการขายได้อย่างถูกต้องและการส่งรายงานตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในด้านคอมพิวเตอร์หรือกล้อง CCTV
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีและพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน

คลองหนึ่ง ปทุมธานี

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • 6คอมมิชชั่น

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • จัดการระบบซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์
 • ติดต่อกับลูกค้าและประสานงานกับพาร์ทเนอร์ของบริษัท
 • จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ให้พร้อมใช้งาน
 • ตั้งค่าระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด รวมไปถึงดูแลจัดการระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การติดตั้งและดูแลคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ จัดการกั
 • ระบบเครือข่าย ดูแลเครื่องปริ้นท์ ฮาร์ดไดร์ฟ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนนิ้ว และอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความชำนาญด้านระบบปฏิบัติการ Linux และ Unix
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆได้
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ปรับแต่ง และดูแลระบบเครือข่าย
 • มีประสบการณ์การติดตั้งไฟร์วอลล์สำหรับระบบเครือข่าย
 • สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
 • หากมีประสบการณ์ต่อไปนี้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ:
  • Docker, VM, jenkins
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • Embedded System (Raspberry PI, IP camera)
  • 7Log analysis (มีแบบทดสอบให้ทำขณะสัมภาษณ์)

สมัครงานกับเรา