Human Analytics

เทคโนโลยีการวิเคราะห์บุคคล

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ รับติดตั้งระบบ AI อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดความละเอียดสูง สามารถตรวจจับ, บันทึกภาพใบหน้า, เสื้อผ้าของบุคคลและนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุข้อมูลจำเพาะของบุคคลนั้นๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในสนามบิน ห้างสรรพสินค้า และองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มากขึ้น

ตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

ระบบของเราสามารถตรวจจับใบหน้าและบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง หรือต่อยอดไปใช้ในด้านอื่นๆ

รู้จำใบหน้าของบุคคล

เมื่อกล้องวงจรปิดตรวจจับใบหน้าบุคคลได้แล้ว ระบบจะนำไปเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูล โดยความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลนั้นขึ้นกับตำแหน่งติดกล้องและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม หากใบหน้าบุคคลตรงกับฐานข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าบุคคลนั้นๆคือใคร โดยสามารถตั้งแค่ให้ระบบแจ้งเตือน หรือแสดงข้อมูลของบุคคลนั้นๆให้พนักงานทราบและดำเนินการตามคำแนะนำที่บันทึกไว้ต่อไป

ระบุเพศและอายุของบุคคล

กล้องจะทำการบันทึกภาพและวิดีโอ จากนั้นระบบ AI อัจฉริยะจะช่วยในการตรวจจับใบหน้าและทำการแยกประเภทใบหน้าบุคคลที่ระบบตรวจจับได้แยกตามเพศและช่วงอายุตามที่กำหนด ทำให้คุณสามารถระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การใช้ข้อมูลจากการตรวจจับใบหน้าและการจำแนก เพศ อายุ ในการเลือกโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อระบบได้ทำการตรวจจับใบหน้าเพื่อทำการจำแนก เพศ อายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงโฆษณาหรือ เลือกcontentที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่ยืนหน้าป้ายโฆษณา(Digital signage) โดยคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมได้

การเฝ้าระวังพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ และตรวจจับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้าม

การตรวจจับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามหรือพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยการใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่แล้วที่มีความเหมาะสมทั้งเรื่องความละเอียดของกล้องและจุดติดตั้ง ซึ่งระบบสามารถแจ้งเตือนแบบ real timeเมื่อมีบุคคลเข้ามาในพื้นที่ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยสามารถเฝ้าระวังพื้นที่และตรวจตราพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง