Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

ปัจจุบันได้มีการนำโดรน หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Unmanned Aerial Vehicle (UAV) มาใช้อย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือวิดีโอจากมุมสูง ใช้ในการถ่ายทอดสดต่างๆ ใช้สำรวจสภาพการจราจร และเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยจะใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมจากระยะไกล นอกจากนี้โดรนสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อประยุกต์ใช้ได้หลากหลายให้เหมาะกับการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย

โดรนตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายจราจร

การใช้โดรนในการตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรจะทำให้คุณสามารถเก็บภาพและวิดีโอจากมุมสูงได้ จึงทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอตามท้องถนนหรือในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตักเตือนหรือการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตรวจจับการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด เป็นต้น

โดรนเกษตรกรรม

ปัจจุบันได้มีการนำโดรนเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง โดยสามารถใช้โดรน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อวิเคราะห์หาอัตราการเจริญเติบโตของพืช หรือความสูงของต้นไม้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและลดการจ้างคนในการทำงาน